19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
3rd Commission
User Rating: / 3
PoorBest 
Thursday, 12 April 2012 10:09

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
ឯកឧត្តម ម៉ុង ប្ញទ្ធី
ប្រធាន
ប្រុស
11/07/1954
012 300 099
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E.u-seangleng

ឯកឧត្តម យូ ស៊ាងហេង

អនុប្រធាន
ប្រុស

10/10/1970

011 338 811
គណបក្សសមរង្សី
ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត
លេខាធិការ
ប្រុស
15/01/1947
012 888 626
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
H.E.yim-sek
ឯកឧត្តម យឹម សេត
សមាជិក
ប្រុស
05/01/1951
097 6697 126
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E.thak-lany

លោកជំទាវ ថាក់ ឡានី

សមាជិក

ស្រី

20/07/1955
012 971 861
គណបក្សសមរង្សី


លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី៣ (លោកហង្ស ដាវី)
308
០១១ ៨៧៥ ៥៧៥ / ០៨៨ ៣០៩ ៣៣៣៣
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម