19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
គណៈកម្មការទី១
User Rating: / 4
PoorBest 
Thursday, 12 April 2012 10:02

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី

H.E._teav-vannoul

ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុល 

ប្រធាន
ប្រុស
10/08/1955
092 371 385
គណបក្សសមរង្សី

ឯកឧត្តម​ យ៉ង់ សែម

អនុប្រធាន

ប្រុស

01/12/1943

012 707 407

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
H.E._jak-kim-ang
ឯកឧត្តម ចេប គីមអ៊ាង
លេខាធិការ
ប្រុស
07/03/1963
012 225 758
016 826 688
គណបក្សសមរង្សី

H.E.lay_bounny

លោកជំទាវ ឡាយ បូនី

សមាជិកា
ស្រី

20/03/1950

092 759 565

គណបក្សសមរង្សី

ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់

សមាជិក
ប្រុស
20/05/1949
016 890 898
012 200 653
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី១ (លោក កេត ជិន្នរ៉ន) ០១២ ៧៧៧ ២៤៦ / ០៨៨ ៧៨៨ ៨០០៨
 
សកម្មភាពផ្សេងៗ របស់គណៈកម្មការទី១
1st Commission News
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម