22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Office of Security
User Rating: / 1
PoorBest 
Friday, 10 September 2010 08:33

ការិយាល័យ​សន្តិសុខ​ព័ត៌មានវិទ្យា

ICT_Se_25-12-2013-1

  ឈ្មោះ ហួត ឌីណារ៉ូ
  មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
  លេខទូរស័ព្ទ 011 873 232
  អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ICT_Se_25-12-2013-2

  ឈ្មោះ​ កែវ ប៊ុណ្ណារិទ្ធ
  មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
  លេខទូរស័ព្ទ 012 965 762
  អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ក- តួនាទី៖
ការិយាល័យសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា  ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីការពារសម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យា និង ទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រេកពីខាងខាងក្រៅស្ថាប័ន ។
ខ-ភារកិច្ច៖
១- គ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ការលួចនិងបំផ្លាញទិន្នន័យសំខាន់ៗលើសេវាកម្ម អ៊ីនធឺណែត (Firewall)
២-ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង​ និងថែរទាំប្រព័ន្ធសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងស្ថាប័ន
៣- លើកកំពស់សមត្ថភាពជំនាញប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាលើផែ្នក Hardware & Software
៤- ចូលរួមសហការ និងផ្តល់យោបល់ជាមួយ និងក្រុមជំនាញ ​ITក្នុងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
៥- បំពេញការងារចាត់តាំងដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ជូន

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម