19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
Office of Service
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 6
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី10ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2010ម៉ោង08:32

ការិយាល័យ​ផ្តល់​សេវា​ព័ត៌មាន​វិទ្យា

 ឈ្មោះ មូល សុធា
  មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
  លេខទូរស័ព្ទ 012 849 187
  អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។


ICT_25-12-2013-2

ឈ្មោះ លោក ង៉ុយ សុភក្រ្តា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៩៦០ ០៣៦
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។ .

  ឈ្មោះ មុន្នី ច័ន្ទវណ្ណៈ
  មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
  លេខទូរស័ព្ទ 092 405 306
  អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

ក-តួនាទី
ការិយាល័យផ្តល់សេវាព័ត៌មានវិទ្យា ទទួលខុសត្រូវលើការផ្តល់សេវាព័ត៌មានវិទ្យាតាមរយៈការគ្រប់គ្រង និង រៀបចំប្រព័ន្ធបណ្តាញ (Network) ការងារជួសជុល និងថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ (Maintenance)​​ ​​​ក្នុងស្ថាប័ន។
ខ-ភារកិច្ច
១-គ្រប់គ្រង  និងរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្តាញ(Network)​ ផ្ទៃក្នុង​ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា​ឱ្យទៅ​ជា​​​ប្រព័ន្ធ​រដ្ឋបាល​​ព័ត៌មាន​វិទ្យា
២-គ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវា Network​ & Internet និងការថែទាំប្រព័ន្ធ​បណ្ដាញ​​(Network) ក្នុង​ស្ថាប័ន
៣-គ្រប់គ្រង​ការផ្តល់សេវាជួសជុល និងថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ(Maintenance)​​ ក្នុងស្ថាប័ន
៤-សហការជាមួយការិយាល័យជំនាញក្នុងការដំណោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
៥-បំពេញការងារតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយក​ដ្ឋានប្រគល់ជូន

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម