19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Office of Development
User Rating: / 3
PoorBest 
Friday, 10 September 2010 08:31

ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​ព័ត៌មាន​វិទ្យា

ICT_25-12-2013-6
  លោក ស៊ន ណារ័ត្ន
  មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
  លេខទូរស័ព្ទ 077 678 688
  អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
លោក​ ជា ពិសិដ្ឋ
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 099959292
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ក-តួនាទី
ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានវិទ្យា ទទួលខុសត្រូវ​លើការស្រាវជ្រាវ ​អភិវឌ្ឍន៍ និងបណ្តុះបណ្តាលលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាជូនស្ថាប័ន
ខ-ភារកិច្ច
១- ស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាថ្មីៗ តាមតម្រូវការរបស់ស្ថាប័ន
២- សហការជាមួយការិយាល័យជំនាញចំណុះនាយកដ្ឋាន ដើម្បីផ្តល់សេវាព័ត៌មានវិទ្យាឱ្យស្របតាមការវិវត្ត
៣- សហការជាមួយការិយាល័យជំនាញចំណុះនាយកដ្ឋាន ដើម្បីចងក្រងឯកសារ និងលើកផែនការបណ្តុះបណ្តាល​សមត្ថភាព​លើជំនាញ
ព័ត៌មានវិទ្យា​
៤- បំពេញការងារតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ជូន

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម