23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
Office of Cooperation
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី10ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2010ម៉ោង08:28

ការិយាល័យ​សហប្រតិបត្តិការ


alt

លោក​ នូវ សារឿន
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 012 774 331
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

alt

លោក ​ឡុង សុដាលីន
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 096 6050 603
អ៊ីម៉ែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

ICT_Se_25-12-2013-3

លោកស្រី សម  បុប្ផា
អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦១២ ៥១២
Email: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។

ក-តួនាទី
ការិយាល័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព័ត៌មានវិទ្យា ​មានតួនាទីទទួលបន្ទុកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិលើវិស័យពាក់​ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា។
ខ-ភារកិច្ច
១- មានភារកិច្ចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេក​​វិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងពង្រឹងការទំនាក់ទំនងកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការ  ព្រមទាំងស្វែងរកជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិ និងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀត ។
២- តាមដានការងារទាំងឡាយ ដែលពាក់ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិ និងអន្តរជាតិ លើជំនាញបច្ចេក​​វិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា។
៣-  បំពេញការងារតាមការចាត់តាំងដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ជូន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម