22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Office of Cooperation
User Rating: / 1
PoorBest 
Friday, 10 September 2010 08:28

ការិយាល័យ​សហប្រតិបត្តិការ


alt

លោក​ នូវ សារឿន
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 012 774 331
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alt

លោក ​ឡុង សុដាលីន
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 096 6050 603
អ៊ីម៉ែល This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ICT_Se_25-12-2013-3

លោកស្រី សម  បុប្ផា
អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦១២ ៥១២
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ក-តួនាទី
ការិយាល័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព័ត៌មានវិទ្យា ​មានតួនាទីទទួលបន្ទុកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិលើវិស័យពាក់​ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា។
ខ-ភារកិច្ច
១- មានភារកិច្ចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេក​​វិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងពង្រឹងការទំនាក់ទំនងកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការ  ព្រមទាំងស្វែងរកជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិ និងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀត ។
២- តាមដានការងារទាំងឡាយ ដែលពាក់ព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិ និងអន្តរជាតិ លើជំនាញបច្ចេក​​វិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា។
៣-  បំពេញការងារតាមការចាត់តាំងដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ជូន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម