20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
នាយកដ្ឋានជំនួយការគណៈ​កម្មការ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 2
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី19ខែ​មករាឆ្នាំ2012ម៉ោង11:31

នាយកដ្ឋានជំនួយការគណៈ​កម្មការ

 

១-រចនាសម្ព័ន្ធ

នាយកដ្ឋានជំនួយការគណៈកម្មការ​ ជាអង្គភាពចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សេវា​ច្បាប់​ និងសមូហភាពដែន ដី​នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ​ដឹកនាំ​ដោយប្រធាន​មួយរូប​ និង​មាន​អនុប្រធានជាជំនួយការ។ នាយកដ្ឋានជំនួយការ​គណៈកម្មការ​ ចែកជា​ ១០លេខាធិការដ្ឋាន និងមួយការិយាល័យ​ គឺការិយាល័យ​របៀប​ ​លេខាធិការដ្ឋាន​សម្រប​សម្រួលបច្ចេកទេស​ លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការទី១​ ​លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈ​កម្មការទី២ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទី៣​ ​លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការ​ទី៤​ លេខាធិកា រដ្ឋាន​គណៈកម្មការទី៥​ លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការទី៦​ លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការទី៧​ លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការទី៨​ លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការ​ទី៩។ ការិយាល័យរបៀប​ និងលេខាធិការដ្ឋាន នីមួយៗ​ មានប្រធាន១រូប​ និង​មាន​អនុប្រធានជាជំនួយការ។

 

២-តួនាទី និងភារកិច្ច

២.១-តួនាទី ៖

នាយកដ្ឋានជំនួយការគណៈកម្មការ​ មានតួនាទីផ្តល់​នូវ​រាល់សេវា ​(ពហុសេវា)​ ផ្នែកបច្ចេកទេស និងគតិយុត្ត ព្រមទាំង​កិច្ចការរដ្ឋបាល​ និងជួយ​សម្រួលខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជូន​ដល់គណៈកម្មការជំនាញ នានា រួមទាំង​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​ ​ស្រប​តាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃ ព្រឹទ្ធសភា។

 

២.២-ភារកិច្ច ៖

នាយកដ្ឋានជំនួយការគណៈកម្មការ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

១-ការងារវិភាគ និងផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស​ និងគតិយុត្ត​ (មុខងារនីតិកម្ម​ និង​មុខងារ​ត្រួតពិនិត្យ)។

២-ការងារវិភាគ និងផ្តល់សេវាព័ត៌មាន (មុខងារព័ត៌មាន)។

៣-ការងាររ៉ាប់រងសេវារដ្ឋបាល និងជួយ​​សម្រួលខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ។

៤-ការងារផ្តល់សេវាដទៃទៀត (តាមសំណូម​ពរគណៈកម្មការ​ ​និង​សមាជិក​ សមាជិកា​ព្រឹទ្ធសភា)។

៥-ការងារផ្សេងៗទៀត ដែល​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ប្រគល់ឱ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម