20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
នាយកដ្ឋាននីតិវិធី
User Rating: / 7
PoorBest 
Thursday, 19 January 2012 09:06

នាយកដ្ឋាននីតិវិធី

nitivities1

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោក យិន យូរ៉ាន់

(០១២ ៥០២ ៣៨៣)

nitivities2

nitivities3

អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោក ពៅ ថារី

(០៨៨ ៨៧៥០ ៩២៧)

អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោក លីន សាមីត

 (០៨៨ ៣៣៣ ៤៤៤៤)

 

១-រចនាសម្ព័ន្ធ

នាយកដ្ឋាននីតិវិធី​ ជាអង្គភាពមួយចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សេវាច្បាប់​ និង​សមូ-ហភាពដែនដី​នៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយប្រធាន​ ១រូប​ និង​មាន​អនុប្រធានជាជំនួយការ។ នាយកដ្ឋាននីតិវិធី​ ចែកចេញជា​ ​៤ការិយាល័យ​។ ការិយាល័យ​នីមួយៗ មានប្រធាន ១រូប​ និងមាន អនុប្រធាន​មួយរូបជា​ជំនួយការ។​ ដោយឡែកការិយាល័យ​កំណត់ហេតុពិស្តារ ​ចែកជាបីផ្នែក​។ ផ្នែក នីមួយៗ​ដឹកនាំ​ដោយ​ប្រធាន ០១រូប។

 

២-តួនាទី និងភារកិច្ច

២.១-តួនាទី ៖

នាយកដ្ឋាននីតិវិធី ​មានតួនាទីផ្តល់សេវា​នីតិវិធីដំណើរការ​នៃកិច្ចប្រជុំ​ ស្រប​តាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ​ព្រមទាំងផ្តល់សេវាឯកសារគតិយុត្ត​ និង​កំណត់ហេតុ​ជូនព្រឹទ្ធសភា។

 

២.២-ភារកិច្ច ៖

នាយកដ្ឋាននីតិវិធី មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

១-ការងារនីតិវិធី។

២-ប្រតិទិនការងារ និងរបៀបវារៈ​នៃសម័យប្រជុំ។

៣-ការងារឯកសារគតិយុត្តិ។

៤-ការងារកំណត់ហេតុសង្ខេប​ និងកំណត់ហេតុពិស្តារ។

៥-ការងារបណ្តុះបណ្តាល បង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រី ​បុគ្គលិក​របស់​នាយកដ្ឋាន​។

៦-ការងារផែនការ​ កម្មវិធីការងារ និងសេចក្តីត្រូវការសម្ភារ​ ថវិកា​ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​សារពើភណ្ឌទ្រព្យ សម្បត្តិរដ្ឋ​ របស់នាយកដ្ឋាន។

៧-ការងារគ្រប់គ្រងវិន័យ ការអនុវត្តបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និង​គោលនយោបាយ​ផ្សេងៗ​របស់មន្ត្រី បុគ្គលិក។

៨-ការងារសិក្សា​ ស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍នីតិវិធីសភា​ និង​វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​កសាង​កំណត់ហេតុ។

៩-ការគ្រប់គ្រង​ និងអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ របស់​នាយកដ្ឋាន​។

១០-ការងារផ្សេងៗទៀត​ ដែលអគ្គនាយកដ្ឋាន​ប្រគល់ឱ្យ​។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម