20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
បណ្ណសារដ្ឋាន
User Rating: / 3
PoorBest 
Thursday, 19 January 2012 08:29

បណ្ណសារដ្ឋាន

pirun

ឈ្មោះ លោក ប៉ាវ ភីរុណ
មុខតំណែង ប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៩៩០ ៦៩០៣

achive-1

ឈ្មោះ រង់ ផាន់ណារ៉ា                 
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១១ ៨៧៧ ៣០៣

dern ឈ្មោះ លោកស្រី ប៉ែន ឌឿន
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៣១៥ ០០៦
bonded

ឈ្មោះ ប៊ី សុក្របណ្ឌិត
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៤៤៤ ៣០០

AC2

ឈ្មោះ យិន ប្រសិទ្ធ
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ២០០ ០៨៥


ក-តួនាទី
បណ្ណសារដ្ឋានមានតួនាទីទទួលបន្ទុកលើការងារផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងថែរក្សាសំណុំលិខិតឯកសាររបស់ស្ថាប័នឲ្យបានគង់វង្សល្អ និងធ្វើបញ្ជីស្ថិតិរាល់សំណុំលិខិតទាំងអស់របស់អង្គភាព នាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ឲ្យមានសន្តិសុខ សុវត្ថភាព ងាយស្រួល​ក្នុងការស្វែងរកក្នុងពេលចាំបាច់ ។

២-ភារកិច្ច
១-ប្រមែប្រមូលឯកសារ ដើម្បីថែរក្សា និងធើ្វចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារ សម្រាប់បម្រើការស្រាវជ្រាវនៅបណ្ណសារដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
២-សហការណែនាំ និងជួយដល់អង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ឲ្យចេះចងក្រងសំណុំលិខិតឯកសារ​តាមលក្ខណៈបចេ្ចកទេស ដើម្បី​ងាយស្រួលបញ្ជូនសំណុំលិខិតទាំងនោះទៅតម្កល់នៅបណ្ណសារដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
៣-ធ្វើការណែនាំទៅលើការរៀបចំធ្វើស្ថិតិសំណុំឯកសារ របស់អង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម​លក្ខណៈបច្ចេកទេស
៤-គ្រប់គ្រងថែរក្សាសំណុំលិខិតឯកសាររបស់ស្ថាប័នឲ្យបានគង់វង្សយូរអងែ្វងតាមលក្ខណៈបចេ្ចកទេស និងធើ្វបញ្ជីស្ថិតិ​គ្រប់គ្រងរាល់​សំណុំ​ឯកសារទាំងអស់ដែលអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាប្រគល់ឲ្យ ដើប្បី ងាយស្រួលក្នុងការសែ្វង​រក​ និងប្រើប្រាស់នៅពេលមាន​តម្រូវការ​ចាំបាច់
៥-ចងក្រង និងតម្កល់ឯកសារផ្លូវការ ឯកសារសម្ងាត់ ឯកសារហាមឃាត់ ឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្ត សេចក្តីសមេ្រច និងកិច្ចព្រមព្រៀង​ផេ្សងៗរបស់​ព្រឹទ្ធសភាទៅតាមលក្ខណៈបចេ្ចកទេស
៦-បម្រើរាល់សំណូមពរនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងសាធារណជន(ក្នុងករណីមានការ​អនុញ្ញាតពីស្ថាប័ន)
៧-ពិនិត្យ និងកែសម្រួលចងក្រងឡើងវិញនូវសំណុំលិខិតណាដែលចងក្រងពុំទាន់បានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃ​ការ​​ចង​ក្រង​
សំណុំ​លិខិត
៨-លើកផែនការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងការអភិវឌ្ឍន៍បចេ្ចកទេសដោយសហប្រតិបត្តិការជាមួយជាតិ និងអន្តរជាតិ
៩-រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផែនការប្រតិបត្តិ និងផែនការថវិការរបស់អង្គភាព
១០-បំពេញភារកិច្ចផេ្សងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាន និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹ​ទ្ធសភាប្រគល់ឲ្យ

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម