20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 3
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី19ខែ​មករាឆ្នាំ2012ម៉ោង08:25

នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

inf1


 ឯកឧត្តម ជួន ណា
ប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ០១៧ ៧៤៤ ២៥៥


news-1

inf2

news

លោក នុត សច្ចៈ
មុខតំណែងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ០១២ ៤១៦ ៦៩១

លោក គង់ សុជាតិ
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ០១២ ៤៤៨ ៧៨៧

លោក ជឹម សៀន
មុខតំណែងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ០១២ ៥៣០ ០៩០

តួនាទី ភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ទទួលបន្ទុកផ្តល់សេវាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ក្នុងដំណើរការសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មការជំនាញទាំង៩ របស់ព្រឹទ្ធសភា សន្និសីទ វេទិកា សិក្ខាសាលា ព្រឹត្តិបត្រ និងពិព័រណ៍រូបភាព ស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ  និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និង អង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ។
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន ដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប និងមានអនុប្រធានជាជំនួយការ ចែកចេញជា៥ការិយាល័យ ចំណុះ គឺការិយាល័យរបៀប ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងស្ថាប័ន ព័ត៌មានជាតិ តំបន់ អន្តរជាតិ ការិយាល័យគ្រប់គ្រងឯកសារ រូបភាព និងពិព័រណ៍ និងការិយាល័យបោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ។  ការិយាល័យនីមួយៗដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប និងមានអនុប្រធានជាជំនួយការ ។ 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម