19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 19 January 2012 07:48

អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាព​ដែនដី

law_-1

ឯកឧត្តម ប៊ុន វុទ្ធា
អគ្គនាយក
លេខទួរស័ព្ទ៖ ០១២ ២៥៧ ៧៨៨/០១១ ២៥៧ ៧៨៨

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

law_-2 law_-3 law_-4

អគ្គនាយករង
ឯកឧត្តម ភួង វិចិត្រ
០១២ ២០៨ ៩៣០/097 677 5707
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

អគ្គនាយិការង
លោកជំទាវ សួន ពុធថាវី
០១២ ៦៦៦ ៧៤៥
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
អគ្គនាយករង
លោក   អ៊ឹង ចិន្តា
 ០១២ ៤៧៤ ៤៨៨

 I-តួនាទី និងភារកិច្ច
     ក-តួនាទី
    អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី មានតួនាទីផ្ដល់សេវានីតិវិធី ច្បាប់ ស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា វិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើវិស័យ ទូទៅរបស់រដ្ឋ ដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ បរិស្ថាន ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងយេនឌ័រ ព្រមទាំងសេវាសមូហ ភាពដែនដីជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននិងព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល ដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភាបំពេញបាននូវមុខងារ ស្នូលទាំងបី គឺមុខងារនីតិកម្ម មុខងារត្រួតពិនិត្យ និងមុខងារតំណាង និងជួយឱ្យគណៈកម្មការនានា របស់ព្រឹទ្ធសភា បំពេញបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនូវមុខងារទាំងបីរបស់ខ្លួន គឺមុខងារនីតិកម្ម មុខងារត្រួត ពិនិត្យ និងមុខងារព័ត៌មាន និងផ្ដល់សេវាទ្រទ្រង់សកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ និងក្រុមសមាជិកាព្រឹទ្ធសភា ។
     ខ-ភារកិច្ច
     អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម :
         ១-ការងារនីតិវិធី ប្រតិទិនការងារ និងរបៀបវារៈប្រជុំ ។
        ២-ការងារឯកសារគតិយុត្ដ ។
        ៣-ការងារកំណត់ហេតុសង្ខេប និងពិស្ដារ ។
        ៤-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគ ផ្ដល់យោបល់ច្បាប់ និងរៀបចំឯកសារជំនួយស្មារតីលើសេច
             ក្តីព្រាងច្បាប់ ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ ។
        ៥-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងផ្ដល់យោបល់តាមវិស័យ ។
         ៦-ការងារតាមដានដំណើរការនៃការងារនីតិកម្ម (ថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ) ។
        ៧-ការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល បច្ចេកទេស គតិយុត្ដ និងព័ត៌មានជូនគណៈកម្មការទាំង៩ ។
        ៨-ការងាររបាយការណ៍ ពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ ឬបញ្ហាទាំងពួង
             និងរបាយការណ៍តាមវិស័យរបស់គណៈកម្មការទំាង៩ ។
        ៩-ការងារតាមដានការអនុវត្ដ សិក្សាវិភាគ និងរៀបចំតារាងសង្ខេបលើរបាយការណ៍ការងារ
             របស់ក្រសួង ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល តាម    វិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការ ។
        ១០-ការងារស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា និងរៀបចំឯកសារជំនួយស្មារតីអំពីសភាប្រទេសនានា ។
        ១១-ការងារសមូហភាពដែនដី និងវិមជ្ឈការ វិសហមជ្ឈការ ។
        ១២-ការងារគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចំាភូមិភាគ និងក្រុមសមាជិកា
                ព្រឹទ្ធសភា ។
        ១៣-ការងារចងក្រងឯកសារច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ដផ្សេងៗ ។
        ១៤-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតយោបល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យជំនាញ ។
        ១៥-ការងារសហប្រតិបត្ដិការទាំងក្នុង និងក្រៅស្ថាប័ន ។
        ១៦-ការងារគ្រប់គ្រង និងបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ដ្រី បុគ្គលិករបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន ។
        ១៧-ការងាររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន ។
        ១៨-ការងារផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។

អគ្គនាយករង

ឯកឧត្តម ភួង វិចិត្រ

០១២ ២០៨ ៩៣០/097 677 5707

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម