19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអគារ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 4
អន់ល្អ 
ថ្ងៃពុធ ទី18ខែ​មករាឆ្នាំ2012ម៉ោង18:28

សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអគារ សារពើភ័ណ្ឌ និងសំណង់

B_04-04-2014-2

ឈ្មោះ តែ ប៊ុនលី
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១១ ៨១៣ ១១៩

B_04-04-2014-4 b1-22-09-2015-1 building-dep-1

ឈ្មោះ ទុយ សារិន
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៩៨២ ២១៤

ឈ្មោះ អី ឆភីរុណ
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៧៥៣ ៧២៥

ឈ្មោះ ឡុង សុខា
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទួរស័ព្ទ​ ០១២ ៧៣៣ ៦៣៣

១-តួនាទី៖

 នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអគារ សារពើភ័ណ្ឌ និងសំណង់ ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា​មាន​តួនាទី៖

  • ផ្ដល់សេវាមធ្យោបាយ និងទីកន្លែងធ្វើការងារ ជូនសមាជិក និងមន្ដ្រីរាជការព្រឹទ្ធសភា
  • គ្រប់គ្រង និងថែទាំចលន-អចលនទ្រព្យរបស់ព្រឹទ្ធសភា។

២-ភារកិច្ច៖

 នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអគារ សារពើភ័ណ្ឌ និងសំណង់ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

១.ការងារគ្រប់គ្រង និងថែទាំចលន-អចលនទ្រព្យ

២.ការងារកសាងប្រវត្ដិ និងប្លង់មេ (ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ) របស់ព្រឹទ្ធសភា

៣.ការងារត្រួតពិនិត្យ និងផ្ដល់សេវាទព្វសំភារៈរបស់សាលប្រជុំ និងសាលសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ

៤.ចូលរួមក្នុងការងារលទ្ធកម្មសំណង់ និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសពេលសាងសង់

៥.ការងារជំរះបញ្ជីចលន-អចលនទ្រព្យ ដែលផុតកំណត់ការប្រើប្រាស់

៦.រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ ផែនការប្រតិបត្ដិ និងផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស របស់នាយកដ្ឋាន

៧.ការងារផែនការសេចក្ដីត្រូវការសម្ភារៈ មធ្យោបាយ និងថវិកា របស់នាយកដ្ឋាន

៨.ការងារគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្ដន៍បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងគោលនយោបាយផ្សេងៗ របស់មន្ដ្រី-បុគ្គលិក

៩.បំពេញការងារផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចាត់តាំង។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម