20 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
Office of Administrator
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 1
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី10ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2010ម៉ោង07:47

ការិយាល័យ​របៀប

  ឈ្មោះ សុវណ្ណ រំដូល
  មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
  លេខទូរស័ព្ទ ០៧៧៨០១៧៦៥


sitha

ឈ្មោះ នួន ស៊ីថា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ 099 874 444


ICT_25-12-2013-1

ឈ្មោះ អៀ មួយហួង
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០៧៧ ៩៣៥ ៦៩៦
E_mail : អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។


ក-តួនាទី
ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីសម្របសម្រួលការងាររដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស​ក្នុង​នាយកដ្ឋាន។
ខ-ភារៈកិច្ច
១-   គ្រប់គ្រងលិខិត ចេញ-ចូល ក្នុងនាយកដ្ឋាន
២-    តាមដានការអនុវត្តវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់ មន្ត្រី-បុគ្គលិក ក្នុងការិយា​​ល័យ ​ និង​នាយកដ្ឋាន
៣-  ចូលរួមកសាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការប្រតិបត្តិ ផែនការថវិកា និងផែនការសម្ភាររបស់នាយកដ្ឋាន
៤-   ចូលរួមលើកផែនការការងារ និងរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំអាទិត្យ ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ របស់​នាយកដ្ឋាន
៥-   ចូលរួមលើកផែនការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់អ្នករាជការនៃនាយកដ្ឋាន
៦-   សហការរៀបចំជាមួយនឹងការិយាល័យក្នុង និងក្រៅនាយកដ្ឋាន ដើម្បីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា​ដល់​មន្ត្រី​នៃ​អ.ព.ស
៧-  លើកសំណើសុំសម្ភារ និងសេវាផ្សេងៗ របស់នាយកដ្ឋាន
៨-   រៀបចំប្រជុំរបស់អង្គភាព និងធ្វើរបាយការណ៍
៩-   ទំនាក់ទំនងការងារជាមួយអង្គភាពដទៃទៀត
១០- គ្រប់គ្រង និងថែទាំចលនៈអចលនៈទ្រព្យក្នុងនាយកដ្ឋាន
១១- បំពេញការងារតាមការចាត់តាំងដែលថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រគល់ជូន។ 

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម