19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
លោកជំទាវ ទីបូរ៉ាស៊ី បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Jean Michel Allepaerts ចូលជួបសម្តែងការគួរសម
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី11ខែ​សីហាឆ្នាំ2017ម៉ោង17:10
com5_11_8_2017_1 com5_11_8_2017_2

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ទីបូរ៉ាស៊ី ប្រធានគណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Jean Michel Allepaerts ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសភាសហព័ន្ធវ៉ាល់ឡូនី-ព្រុចសែល/សហគមន៍បារាំង ចូលជួបសម្តែងការគួរសម នៅសាលគណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម