24 | 01 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
គណប្រតិភូចិន អញ្ជើញមកពិនិត្យអគារ ដែលជាជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជូនដល់ព្រឹទ្ធសភា
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី13ខែ​កក្កដាឆ្នាំ2017ម៉ោង11:12
ssg_13_7_2017_1 ssg_13_7_2017_2
ssg_13_7_2017_3 ssg_13_7_2017_4

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ គណប្រតិភូចិន អញ្ជើញមកពិនិត្យអគារ ដែលជាជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជូនដល់ព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម