22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 03 February 2017 15:34

ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ

human-1

ឈ្មោះ យាន គីឡារ័ត្ន
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ  ០១២ ៥៣២ ២២៣

human-1

ឈ្មោះ ភី សុណារ៉ែន
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ  ០១៦ ៩៨៩ ៨០៨


ក‑តួនាទី

ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការមានតួនាទីសហការជាមួយគ្រប់ស្ថាប័ន គ្រឹះស្ថាន អង្គការជាតិ​អន្តរជាតិ និងដៃគូរអភិវឌ្ឍនានា អង្គការ សភា និងសភានៃប្រទេសនានា ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ គំនិត យោបល់លើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស  និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័ន  ព្រមទាំង​ទាក់ទាញ​​នូវការគាំទ្រ ទាំងសម្ភារ ថវិកា​ និងបច្ចេកទេស​ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ន ក៏ដូចជាស្វែងរកអាហារូបករណ៍ក្នុង និងក្រៅប្រទេសសម្រាប់មន្រ្តី បុគ្គលិក​របស់​អគ្គលេខា​​ធិការដ្ឋាន​ព្រឹទ្ធសភា ។

ខ‑ភារកិច្ច

 ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

១‑ ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋ ស្ថាប័នឯកជន គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ គ្រឹះស្ថានអប់រំ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិត យោបល់លើការងារបណ្តុះបណ្តាល អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ទាក់ទាញ កិច្ចសហការ និងស្វែងរកអាហារូបករណ៍
២‑ ទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការជាតិ អន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការសភា និងសភាប្រទេស នានា​ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងពង្រឹង សមត្ថ ភាព សភា និងទាក់ទាញការកិច្ចសហការ និងការគាំទ្រទាំងសម្ភារ បច្ចេកទេស និង ថវិកាក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងពង្រឹងសមត្ថភាព ស្ថាប័ន
៣‑  សិក្សា និងស្វែងយល់ពីគោលនយោបាយការងារ និងវិស័យការងាររបស់អង្គការជាតិ‑អន្តរ​ជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍនានា ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងឲ្យចំគោលដៅ
៤‑   កសាង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីទំនាក់ទំនងសំរាប់ការងារសហប្រតិបត្តិការជាប្រចាំ
៥‑   ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័ន គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ គ្រឹះស្ថានអប់រំ អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការសភា និងសភានៃប្រទេសនានា ដើម្បីស្ទាបស្ទង់ព័ត៌មាន និងរៀបចំ សិក្ខាសាលា កិច្ចពិភាក្សា ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៌ គោលនយោបាយ ច្បាប់ និងការវិវត្តការងារ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច បរិស្ថានសំរាប់ស្ថាប័ន
៦‑   លើកយោបល់​ និងពិគ្រោះជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំពីការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនង
៧‑   រៀបចំគំរោងស្នើសុំទៅអង្គការជាតិ អន្តរជាតិ អង្គការសភា និងសភាប្រទេសនានា ដើម្បី សុំការគាំទ្រលើការងារបណ្តុះបណ្តាល និងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា
៨‑   តាមដានការវិវត្តអំពីលទ្ធភាពលើការគាំទ្រគម្រោងការងារអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់​ស្ថាប័ន អង្គការជាតិ‑អន្តរជាតិ ​ដៃគូអភិវឌ្ឍនានា អង្គការសភា និងសភាប្រទេសនានា ដល់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា
៩‑   រៀបចំគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់អគ្គលេខាធិការ ដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
១០‑ កសាងកម្មវិធីការងារសហប្រតិបត្តិការការងារប្រចាំខែ ឆមាស និងឆ្នាំ
១១‑ ទំនាក់ទំនង និងក្តាប់ឲ្យបានពីព័ត៌មាន​នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់នាយកដ្ឋានចំណុះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដើម្បីជៀសវាងការធ្វើការងារជាន់គ្នា
១២‑ ធ្វើរបាយការណ៌សកម្មភាពការងារ លទ្ធផល ​និងទិសដៅនៃ​កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការ លើការងារបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា
១៣‑​ រាល់គម្រោងស្នើសុំ ឯកសារទំនាក់ទំនង និងលទ្ធផលនៃកិច្ចទំនាក់ទំនងទាំងអស់ត្រូវផ្តល់ ព័ត៌មានដល់ការិយាល័យរបៀប
១៤‑ បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម