25 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី26ខែ​មករាឆ្នាំ2017ម៉ោង08:55

ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

spoke-1 spoke-1

ឈ្មោះ អ៊ុន សំរេច
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១៧ ៩៥៥ ១៨៥

ឈ្មោះ ប៊ុន​ សុផារី
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ២០៩ ០៤៤

I-តួនាទី

ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំអត្ថបទព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មាន ដើម្បីបំភ្លឺ បដិសេធរបស់ព្រឹទ្ធសភា និងរៀបចំផលិតឯកសារផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ព្រមទាំង បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឃោសនាជាតិ និងអន្តរជាតិ។

II-ភារកិច្ច

១-តាមដាន ប្រមូលព័ត៌មានដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹទ្ធសភា

២-រៀបចំសេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ប្រជុំព្រឹទ្ធសភា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងពិធីផ្សេងៗ

៣-រៀបចំកិច្ចប្រជុំ សន្និសីទសារព័ត៌មានជូនអ្នកនាំពាក្យ ដើម្បីបំភ្លឺរាល់មតិអវិជ្ជមានទាំងឡាយ ដែលប៉ះពាល់ ដល់កិត្យានុភាពរបស់ព្រឹទ្ធសភា

៤-រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានជ្រាប អំពី សកម្មភាពព្រឹទ្ធសភា

៥-រៀបចំប្រទីបប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រឹទ្ធសភា

៦-បង្កើតទំនាក់ទំនងឱ្យបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ ស្ថានទូត និងប្រព័ន្ធ ឃោសនា

៧-ត្រៀមទទួលភារកិច្ចដែលថ្នាក់លើប្រគល់ឲ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម