22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 06 October 2016 08:32

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា

boss-re-pali-1

លោក តុន គន្ធូ
មុខតំណែងៈ ប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ  ០១២ ៩១១ ១១៧

boss-re-pali-2 boss-re-pali-3

លោកស្រី ណុប ចាន់ធី
មុខតំណែងៈ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៧៧ ៦៥៥ ៧៥៥

លោក មាស តូនី
មុខតំណែងៈ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៧ ៤៤៧ ៥៤៧

រចនាសម្ព័ន្ធ

        នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី ។ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា ចែក ជា ៥ ការិយាល័យ គឺ ការិយាល័យរបៀប ការិយាល័យសភាទ្វីបអាស៊ី-អូសេអានី ការិយាល័យសភាទ្វីបអឺរ៉ុប ការិយាល័យសភាទ្វីបអាមេរិក និងការិយា- ល័យសភាទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

តួនាទី និងភារកិច្ច

               តួនាទី

               នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា មានតួនាទីផ្តល់សេវាស្រាវជ្រាវ សិក្សាប្រៀប ធៀប អំពីកិច្ចការសភា នៃប្រទេសនានាលើសាកលលោក ជូន អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា គណៈកម្មការនានា និងសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា ។

               ភារកិច្ច

               នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភា មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

          ១-ការងារស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភារបស់ប្រទេសនានាលើសាកលលោក   

          ២-ការងារសិក្សាប្រៀបធៀបអំពីដំណើរការការងារ និងការវិវត្តរបស់សភាប្រទេស នានាលើសាកលលោក

          ៣-ការងារបកប្រែ ប្រមូលផ្តុំចងក្រងជាភាសាខ្មែរនូវរាល់ឯកសារស្រាវជ្រាវ​អំពីសភា នានា ដើម្បីជាទិន្នន័យការងារ

          ៤-ការងាររៀបចំឯកសារជំនួយស្មារតីអំពីសភាប្រទេសនានា

          ៥-ការងារប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយស្ថាប័នជាតិ អន្តរជាតិ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសភា

          ៦-ការងាររៀបចំផែនការ ( ផែនការប្រតិបត្តិ និងផែនការថវិកា ) របស់នាយកដ្ឋាន

          ៧-ការងារបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

          ៨-ការងារគ្រប់គ្រង ការអនុវត្តវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗ របស់មន្ត្រីបុគ្គលិក

          ៩-បំពេញការងារផ្សេងៗទៀតដែលអគ្គនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម