20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យសភាទ្វីបអឺរ៉ុប
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 06 October 2016 08:28

ការិយាល័យសភាទ្វីបអឺរ៉ុប

re-pali-1 re-pali-2

លោក កេត សំអាត
មុខតំណែងៈ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៥ ៤២៤ ៣៣០

លោក ឆុំ  គន្ធា
មុខតំណែងៈ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១៦ ៥០៥ ៤០៤

តួនាទី

               ការិយាល័យសភាទ្វីបអឺរ៉ុប មានតួនាទីផ្តល់សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសភាប្រទេស នានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ។

ភារកិច្ច

 ការិយាល័យទ្វីបអឺរ៉ុប មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

    ១-ការងារស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភារបស់ប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប

    ២-ការងារសិក្សាប្រៀបធៀបអំពីដំណើរការការងារ និងការវិវត្តរបស់សភាប្រទេសនានា ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប

    ៣-ការងារប្រមូលផ្តុំចងក្រង និងបកប្រែជាភាសាខ្មែរនូវរាល់ឯកសារស្រាវជ្រាវអំពី សភាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ដើម្បីជាទិន្នន័យ ការងារ

    ៤-ការងាររៀបចំឯកសារជំនួយស្មារតីអំពីសភាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប

    ៥-ការងារប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយស្ថាប័នជាតិ អន្តរជាតិ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសភា

    ៦-បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម