22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
Component of 2nd Commission
User Rating: / 0
PoorBest 
Thursday, 28 July 2016 09:10


Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី
ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ
ប្រធាន
ប្រុស
13/01/1948
012 946 846
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លោកជំទាវ ឡាក់ អូន
អនុប្រធាន
ប្រុស
21/12/1945
012 969 270
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

39-H.E.chhoun-leng

 ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង
លេខាធិការ
ប្រុស

05/02/1953

011 941​ 028
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
 ឯកឧត្តម ស៊ឹម កា
សមាជិក
ប្រុស
19/04/1948
012 850 299
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
HE.keo-maly
លោកជំទាវ កែវ ម៉ាលី
សមាជិកា
ស្រី
01/02/1955
012 814 333
069 814 333
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី២ (លោក ហ៊ួយ វ៉ាន់ឌី)
315
០១២ ៨៣២ ៣៨២
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម