22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
សមាសភាពសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣
User Rating: / 8
PoorBest 
Tuesday, 10 May 2016 08:48

Diary_23

សមាសភាពសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣

samdach_say_chhom_1

ប្រធាន
សម្តេចវិបុលសេនាភក្ដី​
សាយ ឈុំ
ney_pena
អនុប្រធានទី១
ឯកឧត្ដម នៃ ប៉េណា
អនុប្រធានទី២
ឯកឧត្តម ទេព ងន


ល.រ
គោត្តនាម - នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី

1
ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន
ប្រុស
០៤/០៣/១៩២៤
023 211 471
ព្រះមហាក្សត្រ

2
ឯកឧត្តម អៀវ បណ្ណាការ
ប្រុស
២១/០២/១៩៣១
016 910 000
ព្រះមហាក្សត្រ
3
ឯកឧត្តម  ប្រាក់ ចំរើន
ប្រុស
២៤/១២/១៩៥៤

011 831 180

រដ្ឋសភា
IMG
ឯកឧត្តម ខៀវ  មុត
ស្រី
30/08/1951
012 902 963

....

5
ឯកឧត្តម ឆាត់ លឿម
ប្រុស
10/08/1936
012 769 861
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
6
ឯកឧត្តម ស៊ើយ កែវ
ប្រុស
03/06/1937
012 500 891
097 9781 888
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

7

 ឯកឧត្តម ឈួន ឡេង ប្រុស
០៥/០២/១៩៥៣
011 941 028
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
8
ឯកឧត្តម ប៊ូ ថង
ប្រុស
15/08/1938
097 9978 978
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
9
ឯកឧត្តម ជា សុន
ប្រុស
02/02/1939
012 992 111
016 992 888
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១០
10
លោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី
ស្រី
01/08/1939
097 655 7777
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១១
11
ឯកឧត្តម ហុង ទូហាយ
ប្រុស
27/10/1939
012 844 660
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១២
12
ឯកឧត្តម ថុង ចន់
ប្រុស
06/08/1941
012 414 888
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៣
13
ឯកឧត្តម វ៉ាន់ ម៉ាត់
ប្រុស
01/01/1948
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៤
14
ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន
ប្រុស
05/03/1943
077 888 990
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៥
15
ឯកឧត្តម សួន លន់
ប្រុស
17/04/1943
012 598 984
016 953 599
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៦
16
ឯកឧត្តម​ យ៉ង់ សែម
ប្រុស
01/12/1943
012 707 407
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៧
17
ឯកឧត្តម ទ្បាវ ម៉េងឃីន
ប្រុស
01/01/1944
012 759 999
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៨

18

ឯកឧត្តម ឈួន សឿន

ប្រុស

05/05/1945

077 851 365

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
១៩
19
លោកជំទាវ ឡាក់ អូន ស្រី
21/12/1945
012 969 270
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២០
20
ឯកឧត្តម ចាន់ ណារ៉េត
ប្រុស
15/01/1947
012 888 626
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២១
21
ឯកឧត្តម ជុំ វង
ប្រុស
10/05/1952
012 957 970
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២២
22
ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយាត
ប្រុស
08/06/1947
011 822 877
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៣
23
ឯកឧត្តម គង់ សារាជ
ប្រុស
22/08/1947
012 555 659
016 881 453
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៤
24
លោកជំទាវ​  ពុំ ស៊ីចាន់
ស្រី
01/11/1947
012 810 728
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៥
25
ឯកឧត្តម ឡាយ អ៊ីពិសិទ្ធិ
ប្រុស
05/01/1948
016 878 733
012 855 336
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៦
26
ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ
ប្រុស
13/01/1948
012 946 846
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៧
27
ឯកឧត្តម ស៊ឹម កា
ប្រុស
19/04/1948
012 850 299
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
២៨
28

ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន

ប្រុស

012 820 311

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

២៩
chinsongim

លោកជំទាវ ជិន សុងីម

ស្រី
01/06/1951

០១២​ ៣១៥ ៤៧៨ ០៩៧ ៧៣១ ៥៤៧៨

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

៣០
30
ឯកឧត្តម ពុធ ខូវ
ប្រុស
10/05/1949
097 9641 888
012 417 924
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣១
31
ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់
ប្រុស
20/05/1949
016 890 898
012 200 653
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣២
32
ឯកឧត្តម អ៊ុង ទី
ប្រុស
30/06/1949
012 938 740
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៣
33
ឯកឧត្តម អាំ សំអាត
ប្រុស
03/08/1950
016 630 027
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៤
34
ឯកឧត្តម អន ស៊ុំ
ប្រុស
25/11/1950
012 839 090
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៥
35
ឯកឧត្តម យឹម សេត
ប្រុស
05/01/1951
097 6697 126
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៦
36
ឯកឧត្តម ទឹម ផន
ប្រុស
30/09/1951
015 300 203
017 596 665
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៧
37
ឯកឧត្តម នួន សាមិន
ប្រុស
18/10/1951
012 828 179
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៨
38
ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់
ប្រុស
05/01/1954
012 918 836
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៣៩
39
ឯកឧត្តម កុក អាន
ប្រុស
07/07/1954
012 957 777
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤០
40
ឯកឧត្តម ម៉ុង ប្ញទ្ធី
ប្រុស
11/07/1954
012 300 099
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤១
41
ឯកឧត្តម វ៉ាន់ វុធ
ប្រុស
01/09/1954
011 294 267
012 939 283
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤២
42
លោកជំទាវ ឈូក ឈឹម ស្រី
10/10/1954
016 812 193
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៣
43
លោកជំទាវ កែវ ម៉ាលី
ស្រី
01/02/1955
012 814 333
069 814 333
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៤
44
លោកជំទាវ​ មាន សំអាន
ស្រី
16/06/1956
012 852 211
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៥
45
ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង
ប្រុស
07/11/1956
011 924 727
012 379 176
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៦
46
ឯកឧត្តម លី យ៉ុងផាត់
ប្រុស
07/01/1958
012 727 788
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៧
47
ឯកឧត្តម ហេង បូរ៉ា
ប្រុស
05/02/1970
012 775 252
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤៨
yimkhunkhernh

ឯកឧត្តម យឹម ឃុនឃឿន

ប្រុស
15/11/1956

០១២ ២៦៣ ៦៨១ ០១៦ ៣០០ ២០៦ 

គណបក្សសមរង្សី

៤៩
49
ឯកឧត្តម យូ ស៊ាងហេង
ប្រុស
10/10/1970
011 338 811
គណបក្សសមរង្សី
៥០
50
ឯកឧត្តម ចេប គីមអ៊ាង
ប្រុស
07/03/1963
012 225 758
016 826 688
គណបក្សសមរង្សី
៥១
51
ឯកឧត្តម សោ ចាន់ដេត
ប្រុស
05/05/1970
012 599 766
គណបក្សសមរង្សី
៥២
52
លោកជំទាវ ថាក់ ឡានី
ស្រី
20/07/1955
012 971 861
គណបក្សសមរង្សី
៥៣
53
ឯកឧត្តម ទាវ វណ្ណុល
ប្រុស
10/08/1955
092 371 385
គណបក្សសមរង្សី
៥៤
54
ឯកឧត្តម​ ហុង សុខហួរ
ប្រុស
14/03/1956
092 434 010
គណបក្សសមរង្សី
៥៥
55-1
ឯកឧត្តម សេង ម៉ារឌី
ប្រុស
24/01/1967
017 811 886
គណបក្សសមរង្សី
៥៦
56-1
លោកជំទាវ លី នារី
ស្រី
01/01/1943
012 844 378
គណបក្សសមរង្សី
៥៧
57-1
លោកជំទាវ ឡាយ បូនី ស្រី
20/03/1950
092 759 565
គណបក្សសមរង្សី
៥៨
58-1 ឯកឧត្ដម សួន វ៉ាន់ឡេង
ប្រុស
09/03/1965
012 937 852
គណបក្សសមរង្សី

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម