19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី18ខែ​មេសាឆ្នាំ2016ម៉ោង08:55
keochanna chhouna

អគ្គនាយក
ឯកឧត្តម កែវ ចាន់ណា
លេខទួរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩៩៣ ០៩៥

អគ្គនាយករង
ឯកឧត្តម ជួន ណា
លេខទូរស័ព្ទៈ០១៧ ៧៤៤ ២៥៥
០៦៧​ ៨៥១ ០៥៥ 

តួនាទី ៖

អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា មានតួនាទី ផ្តល់សេវាលើការងារព័ត៌មាន ការងារពិធីការ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ គ្រប់គ្រងសៀវភៅ តម្កល់ឯកសារ សេវាស្រាវជ្រាវ និងគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលទៅតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីធានានិរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធភាពការងារជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា ។

 ២-ភារកិច្ច ៖

អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

១-រ៉ាប់រងផ្តល់សេវា ប្រមូល និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរាល់គ្រប់សកម្មភាពរបស់ព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខា ធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

២-ផ្តល់សេវាពិធីការ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភា ជូនដល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងព្រឹទ្ធសភា

៣-ផ្តល់សេវាខាងឯកសារ ការស្រាវជ្រាវ ការគ្រប់គ្រងសៀវភៅ និងតម្កល់ឯកសារតាមប្រព័ត៌មានវិទ្យា ជូនដល់មន្រ្តីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងសាធារណជនជាតិ និងអន្តរជាតិ

៤-ផ្តល់សេវាស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និងរៀបចំការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបាលរបស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលព័ត៌មានវិទ្យា និងប្រាស្រ័យឆ្លើយឆ្លង ជូនដល់ស្ថាប័ន ព្រឹទ្ធសភា និងសាធារណជន ជាតិ-អន្តរជាតិ

៥-រៀបចំផែនការការងារ សម្រាប់កំណត់ទិសដៅ និងគោលដៅដែលអគ្គនាយកដ្ឋានត្រូវដំណើរការ អនុវត្ត

៦-រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន ដើម្បីធានាបានប្រសិទ្ធ ភាពការងារ

៧-បំពេញការងារដោយឡែកទៀត តាមការណែនាំរបស់អគ្គលេខាធិការ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម