20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
The roles and duties of the Senate
User Rating: / 71
PoorBest 
Friday, 09 July 2010 10:59

The roles and duties of the Senate

The Senate, along with the National Assembly, combined to form the Nation’s legislative body (The Cambodia Parliament) with each playing an important role in the social democratization process and establishing the rule of law in the Kingdom of Cambodia. An important function of the Senate is in its contribution to the stability of the Nation’s political life, and the role it has in strengthening and improving national reconciliation and helping the country to develop more prosperously.

The Senate has three key functions.

1. Coordination Function

This broad function relates to stabilization of the Nation’s political life during times of peace or crisis. The Senate’s role in this situation is dependent on the prevailing circumstances in Cambodia or overseas, and takes account of all aspects of the Nation’s life and interests in the broadest sense, including its many social situations. In undertaking this function, the Senate plays an important advisory role in the political, social and legal sphere by taking into account the interests of the people it represents and attempts to balance the interests of its citizens, civil society, social groupings and other countries within the region.

2. Refinement Function

This important function relates to legislative process and is aimed at improving the quality of the laws and legislation which has already been drafted by the Royal Cambodian Government and reviewed by the National Assembly. This improvement role focuses on the efficiency, quality and value of draft legislation, and takes into account issues and such as the strengths and weaknesses of draft legislation and the impact of it will have when finally passed. Much of this role is detailed in the Constitution.

3. The Provincial of Alternatives

This function requires the Senate to support the Royal Cambodian Government and the National Assembly by helping choose legislation that is relevant, concise, and in the interests of all Cambodia’s citizens and civil society.

The extent of the above three functions outlines the extensive scope of the Senate’s activities, and the important role it has to play in the everyday lives of Cambodia’s citizens and the workings of the State. This is a role that carries considerable responsibility and is both a long-term and in-depth one, which requires a mature and experienced understanding and outlook on political life in Cambodia. The Senate undertakes this essential function in thus helping society avoid crises whether larger of small, and ensuring there is political stability in the country.

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម