22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យសភាទ្វីបអាហ្រ្វិក
User Rating: / 0
PoorBest 
Tuesday, 22 September 2015 08:22

ការិយាល័យសភាទ្វីបអាហ្រ្វិក

research1-5 research1-6
លោក លី ធី
មុខតំណែងៈ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣២២ ១១២
កញ្ញា មាស បុប្ផាផល 
មុខតំណែងៈ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៤៩ ៨៥៩
តួនាទី
ការិយាល័យសភាទ្វីបអាហ្វ្រិក មានតួនាទីផ្តល់សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសភា ប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។
ភារកិច្ច

ការិយាល័យទ្វីបអាហ្វ្រិក មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-ការងារស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភារបស់ប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
២-ការងារសិក្សាប្រៀបធៀបអំពីដំណើរការការងារ និងការវិវត្តរបស់សភាប្រទេសនានា ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
៣-ការងារប្រមូលផ្តុំចងក្រង និងបកប្រែជាភាសាខ្មែរនូវរាល់ឯកសារស្រាវជ្រាវអំពីសភា ប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ដើម្បីជាទិន្ន-ន័យការងារ
៤-ការងាររៀបចំឯកសារជំនួយស្មារតីអំពីសភាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
៥-ការងារប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយស្ថាប័នជាតិ អន្តរជាតិ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសភា
៦-បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម