23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យសភាទ្វីបអាមេរិក
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃសុក្រ ទី18ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2015ម៉ោង09:51

ការិយាល័យសភាទ្វីបអាមេរិក

research1-1 research1-2

លោកស្រី ចាន់ សុធី
មុខតំណែងៈប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៩៥ ២១៧ ៧៧៧

លោក ឈាវ សុផាត
មុខតំណែងៈអនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣៩៦ ៣៩៥


តួនាទី 

ការិយាល័យសភាទ្វីបអាមេរិក មានតួនាទីផ្តល់សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសភា ប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាមេរិក ។
ភារកិច្ច

ការិយាល័យទ្វីបអាមេរិក មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-ការងារស្រាវជ្រាវកិច្ចការសភារបស់ប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិក
២-ការងារសិក្សាប្រៀបធៀបអំពីដំណើរការការងារ និងការវិវត្តរបស់សភាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិក
៣-ការងារប្រមូលផ្តុំចងក្រង និងបកប្រែជាភាសាខ្មែរនូវរាល់ឯកសារស្រាវជ្រាវអំពី សភាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិក ដើម្បីជាទិន្ន-ន័យការងារ
៤-ការងាររៀបចំឯកសារជំនួយស្មារតីអំពីសភាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិក
៥-ការងារប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយស្ថាប័នជាតិ អន្តរជាតិ អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសភា
៦-បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម