22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 18 September 2015 09:43

ការិយាល័យរបៀប

research1 research2

លោក ពៅ ពុទ្ធិវន្ត
មុខតំណែងៈ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៩ ៥៩៤

លោក សាយ ចាន់តារា
មុខតំណែងៈ អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ  ០១៧ ៩៨៦ ៩៨៥

តួនាទី
ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីរៀបចំផែនការការងារ ផ្តល់សេវារដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុង សម្របសម្រួលការងាររវាងការិយាល័យចំណុះ និងជា មួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
ព្រមទាំងជាសេនាធិការផ្ទាល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន ។

ភារកិច្ច

ការិយាល័យរបៀបមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-ការងារលេខាធិការ និងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងនាយកដ្ឋាន
២-ការងាររៀបចំផែនការ (ផែនការប្រតិបត្តិ និងផែនការថវិកា) របស់នាយកដ្ឋាន
៣-ការងារបូកសរុប
៤-ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌ
៥-ការងារព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង និងបច្ចេកវិទ្យា (ICT)
៦-ការងារគ្រប់គ្រងការអនុវត្តវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗ របស់មន្រ្តីបុគ្គលិកក្នុងនាយកដ្ឋាន
៧-ការងារផ្សេងៗទៀតដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម