20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យហ្វ្រង់កូហ្វ
User Rating: / 0
PoorBest 
Friday, 24 July 2015 10:18

ការិយាល័យហ្វ្រង់កូហ្វ

    ក. តួនាទី
    ការិយាល័យហ្វ្រង់កូហ្វូនី ជាសេនាធិការរបស់នាយកដ្ឋានពិធីការ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាអង្គការ និងប្រទសប្រើប្រាស់ភាសារបារាំង ។
    ខ ភារកិច្ច
    ១- ការងាររបស់អន្តរសភា APF,AUF
    ២- ការងាររបស់ក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជា-បារាំងរបស់ព្រឹទ្ធសភា
    ៣- ទំនាក់ទំនងជាមួយសភាជាមួយសភាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង
    ៤- ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមមិត្តភាពទ្វេភាគីកម្ពុជា-បារាំង
    ៥- ទំនាក់ទំនងជាមួយសមាគមអគ្គលេខាធិការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង
    ៦-ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានទូតបារាំង   
    ៧- បកប្រែឯកសារពី ភាសាបារាំង-ភាសារខ្មែរ
៨-ធ្វើការស្រាវជ្រាវឯកសារភាសាបារាំងសម្រាប់តម្រូវការរបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ និងសមាជិក សមាជិការព្រឹទ្ធសភា
    ៩- តាមដានប្រធានបទផ្សេងៗដែលគណៈកម្មការ APF លើកយកពិភាក្សា
    ១០- តាមដានរបាយការណ៍ផ្សេងៗដែលគណៈកម្មការAPF ចងក្រង
    ១១- តាមដានរាល់ការប្រជុំគណៈកម្មការកណ្តាល APF កគ្រប់តំបន់ក្នុងពិភពលោក
    ១២-ធ្វើតារាងសកម្មភាព APF ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស
១៣- រៀបចំគម្រោងទស្សនកិច្ច និងឯកសារផ្សេងៗរបស់គណៈប្រតិភូប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងមកកម្ពុជា
១៤- ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពការិយាល័យប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម