23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មការ ទី១០
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃពុធ ទី17ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ2014ម៉ោង16:50

Diary_23

ល.រ
គោត្តនាម - នាម
សមាសភាព
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
លេខទូរស័ព្ទ
មកពី

H.E.hong-sokhou

ឯកឧត្តម​ ហុង សុខហួរ

ប្រធាន
ប្រុស
14/03/1956

092 434 010

គណបក្សសមរង្សី

ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុននាង

អនុប្រធាន
ប្រុស
07/11/1956
011 924 727
012 379 176
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

H.E.seng-mardy

ឯកឧត្តម សេង ម៉ារឌី

លេខាធិការ
ប្រុស
24/01/1967

017 811 886

គណបក្សសមរង្សី

H.E.suo-chandat

ឯកឧត្តម សោ ចាន់ដេត

សមាជិក
ប្រុស
05/05/1970

012 599 766

គណបក្សសមរង្សី

H.E-men_sythan

ឯកឧត្តម ម៉ែន ស៊ីផាន់

សមាជិក
ប្រុស
05/01/1954

012 918 836

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

លេខាធិការដ្ឋានអមគ/កទី១០ (លោក លី សាវុធ) ០១២ ៦១៦​ ៥៦០
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម