23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃអង្គារ ទី24ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2014ម៉ោង16:11


នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

human-de-3

ឈ្មោះ ណុប គុជ
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៧៦៧ ៦៧៥

human-de-1 human-de-2

ឈ្មោះ ញឹក ថាក់
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទួរស័ព្ទ ០១៧ ៥២៧ ៨៦៨

ឈ្មោះ ឃុន សុវណ្ណនេត្រា
មុខតំណែង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទួរស័ព្ទ ០១៧ ៦៦៧ ៧៧៦


.តួនាទី
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស មានតួនាទីផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល ពង្រឹងសមត្ថភាព សិក្សា ស្រាវជ្រាវ​ វិភាគ និងផ្តល់យោបល់ក្នុងការកសាងគោលនយោបាយ​ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​ការអភិវឌ្ឍ​​ធនធានមនុស្ស​ និង​កំណត់​​សេចក្តីត្រូវការជំនាញចាំបាច់​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស​ឲ្យមានចំណេះដឹង ជំនាញ​ ឯកទេស និង​បទ​ពិសោធន៍ ប្រកប​ដោយ​​វិជ្ជាជីវៈ និងមាន​គុណភាព​ខ្ពស់សំរាប់​ស្ថាប័ន ឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទសភាប្រជាធិបតេយ្យ ។

ខ.ភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១- រៀបចំផែនការតម្រូវការជំនាញ និងផែនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
២‑ រៀបចំផែនការការងារ កម្មវិធីការងារ ផែនការតម្រូវការធនធាន​មនុស្ស សម្ភារ‑ថវិកា​ និង គ្រប់គ្រង​សារពើភ័ណ្ឌរបស់នាយកដ្ឋាន
៣​​‑ធ្វើរបាយការណ៌ពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលនៃអង្គភាពចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
៤​‑ ស្វែងរកអាហារូបករណ៍ ក្នុង និងក្រៅប្រទេស សម្រាប់មន្រ្តីបុគ្គលិក​របស់​អគ្គលេខា​​ធិការដ្ឋាន​​ ព្រឹទ្ធសភា
៥‑ រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ និងសិក្ខាសាលា ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសភា
៦‑ ធ្វើលិខិតឧទ្ទេសនាម និងវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានា ក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ ព្រឹទ្ធសភា
៧‑ ស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តនៃបែបបទការងារ តម្រូវការជំនាញ ឯកទេស និងនិន្នាការការងារសភា​ក្នុងតំបន់ និងសកលលោក
៨‑ ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តបង្រៀន​ និងធ្វើវិក្រឹត្យការគ្រូបង្គោល
៩‑ សិក្សា ស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងផ្តល់យោបល់ ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស​​​របស់​ស្ថាប័ន
១០‑ទំនាក់ទំនង និងសម្របសម្រួលជាមួយអង្គភាពនានា ស្វែងយល់ពីតម្រូវការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព​មន្រ្តីបុគ្គលិក
១១‑ទំនាក់ទំនង និងសហការជាមួយស្ថាប័ន គ្រឹះស្ថានអប់រំ អង្គការជាតិ‑អន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍ​នានា អង្គការសភា សភាប្រទេសនានា ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ គំនិត យោបល់ក្នុងការងារ​អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញ និងបច្ចេកទេស
១២‑ទំនាក់ទំនង និងសហការជាមួយស្ថាប័នអង្គការជាតិ‑អន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍ​នានា អង្គការសភា និងសភាប្រទេសនានា ដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រទាំង​សម្ភារ ថវិកា​ និងបច្ចេកទេស​ក្នុង​ការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងពង្រឹង​សមត្ថភាព​របស់ស្ថាប័ន
១៣‑ធ្វើសារពើភណ្ឌជំនាញមន្រ្តីបុគ្គលិករបស់​អគ្គលេខាធិ​ការដ្ឋាន​​ព្រឹទ្ធសភា
១៤ ‑ គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងស្ថិតិនៃការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សរបស់​អគ្គលេខាធិ​ការដ្ឋាន​​ព្រឹទ្ធសភា
១៥‑​ ពិនិត្យ​ តាមដាន វាយតម្លៃគុណភាព​នៃការបណ្តុះបណ្តាល និងលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត​ការងារ ​របស់​​អង្គភាព​ចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
១៦- អភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃការងាររបស់មន្ត្រីបុគ្គលិក និងស្ថាប័ន
១៧‑ វិភាគ និងវាយតម្លៃតម្រូវការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ស្ថាប័ន
១៨‑ បំពេញការងារផ្សេងៗទៀត ដែលអគ្គលេខាធិការ ឬអគ្គនាយកប្រគល់ឲ្យ

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម