29 | 06 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យ ទទួលពាក្យបណ្តឹង
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី23ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2014ម៉ោង16:27

A_23-06-2014-10

a-29-09-2015-2

ឈ្មោះ តុប សុធី
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៨១៧ ៥៣៣

ឈ្មោះ ហេង សាមឿន
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០៩៣ ៨៦០ ៦៣២

ក. តួនាទី
ការិយាល័យទទួលពាក្យបណ្តឹង មានតួនាទីផ្តល់សេវាលើការងារទទួលពាក្យបណ្តឹង ញត្តិ សំណូមពរពីម្ចាស់ឆ្នោត និងប្រជាពលរដ្ឋ។
ខ. ភារកិច្ច
១- ទទួល និងធ្វើកំណត់បង្ហាញលើពាក្យបណ្តឹង ញត្តិ សំណូមពរ ព្រមទាំងលិខិតឯកសារពាក់ព័ន្ធ
២- ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានអំពី ពាក្យបណ្តឹង ញតិ្ត សំណូមពរ (តាមអនុសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំ)
៣- តាមដាន និងជូនព័ត៌មានអំពីចំណាត់ការពាក្យបណ្តឹង ញត្តិ សំណូមពរ
៤- កសាងផែនការប្រតិបត្តិ ផែនការសកម្មភាពការងារប្រចាំខែ និងកម្មវិធីការងារប្រចាំសប្តាហ៍
៥- កសាងផែនការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស
៦- កសាងផែនការថវិកា និងសម្ភារៈ
៧- បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំសប្តាហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆមាស ចតុមាស និងឆ្នាំ
៨- ចងក្រងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញប្រចាំឆ្នាំ
៩- ចូលរួមសិក្ខាសិលា វេទិកា កិច្ចសវនាការផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញ
១០- ទទួលភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតពីថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម