19 | 03 | 2018 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យ សង្គមកិច្ខ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី23ខែ​មិថុនាឆ្នាំ2014ម៉ោង16:09
A_23-06-2014-4 A_23-06-2014-5
ឈ្មោះ ទ្រី អាំងតុង
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០៩៧ ៣៦៦៦ ៦០៨
ឈ្មោះ ស សុគន្ធា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៩៨៤ ៩៨៧

ក. តួនាទី
ការិយាល័យសង្គមកិច្ច ជាការិយាល័យចំណុះឲ្យនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវលើការងារសង្គមកិច្ចរបស់អ្នករាជការ និវត្តជន និងជនបាត់បង់កាយសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ។ ការិយាល័យដឹកនាំប្រធានមួយរូប និងមានអនុប្រធានជំនួយការ។
ខ. ភារកិច្ច
១-ជួយអ្នករាជការដែល?ជួបការលំបាកជាងគេក្នុងជីវភាពពិការមានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរជួបភ័យន្តរាយឬគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបំពេញការងារ
២-ទទួលបន្ទុកការងារអប់រំសុខភាព និងកីឡារបស់អ្នករាជការ
៣-គ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់និវត្តជន និងជនបាត់បង់កាយសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ
៤-តាមដានរបបឧបត្ថម្ភសង្គមកិច្ចដល់អ្នករាជការ និវត្តជន និងជនបាត់បង់កាយសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ
៥-ព្រាងគោលការណ៍ លិខិតបទដ្ឋានស្តីពីរបបសង្គមកិច្ច និងជនបាត់បង់កាយសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ
៦-លើកគម្រោងឥណទាន អ្នករាជការ និវត្តជន និងជនបាត់បង់កាយសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ
៧-រៀបចំការប្រជុំ និងធ្វើរបាយការណ៍
៨-កសាងផែនការសម្ភារៈ និងថវិកា
៩-ធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងមរណភាព អ្នករាជការ និវត្តជន សហព័ន្ធអ្នករាជការ និងឳពុកម្តាយរបស់
អ្នករាជការ
១០-ត្រួតពិនិត្យសំណើសុំឧបត្ថម្ភរបស់អ្នករាជការពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមកិច្ច
១១-បូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆមាស ចតុមាស និងឆ្នាំ
១២-លើកផែនការបណ្តុះបណ្តាលការងារជំនាញក្នុងការិយាល័យ
១៣-គ្រប់គ្រងចលនៈទ្រព្យ និងអចលនៈទ្រព្យក្នុងការិយាល័យ
១៤-កសាងផែនការប្រតិបត្តិ
១៥-លើកផែនការការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងខែ
១៦-ទទួលការងារផ្សេងៗទៀតពីថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម