22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យ រដ្ឋបាលទូទៅ
User Rating: / 10
PoorBest 
Monday, 23 June 2014 15:59


A_23-06-2014-3
ឈ្មោះ មុត សំអុល
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០៧៧ ២៥២ ៥៧១

ក. តួនាទី
ការិយាល័យរដ្ឋបាលទូទៅ ជាការិយាល័យចំណុះឲ្យនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ទទួលខុសត្រូវលើការងាររដ្ឋបាល ផ្តល់សេវាជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា។ ការិយាល័យ ដឹកនាំដោយ ប្រធានមួយរូប និងមានអនុប្រធានជាជំនួយការ។
ខ. ភារកិច្ច
១- ទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងតម្រង់ទិសអ្នករាជការថ្មី ក្នុងនាយកដ្ឋាន
២- ទទួលបន្ទុកបញ្ជូន និងបែងចែកលិខិត ឯកសារចេញ-ចូលរបស់ស្ថាប័ន
៣- ទទួលបន្ទុកធ្វើលិខិតបេសកកម្ម លិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់ ជូនសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា
៤- ទទួលបន្ទុកស្រង់វត្តមានសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គព្រឹទ្ធសភា
៥- ទទួលបន្ទុកធ្វើលិខិតបេសកកម្ម លិខិតឧទ្ទេសនាម លិខិតអញ្ជើញអ្នករាជការចូលរួមពិធីផ្សេងៗ
៦- ទំនាក់ទំនងការងារក្នុង និងក្រៅស្ថាប័ន
៧- ទទួលបន្ទុកដាក់លិខិត ឯកសារក្នុងប្រអប់សំបុត្រសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា
៨- គ្រប់គ្រងត្រាព្រឹទ្ធសភា ត្រាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងត្រាឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំ
៩- ធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការឈប់សម្រាកអ្នករាជការ
១០- រៀបចំការប្រជុំ និងធ្វើរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យ និងនាយកដ្ឋាន
១១- កសាងផែនការសម្ភារៈ និងថវិកា ក្នុងការិយាល័យ
១២- រៀបចំផែនការសម្ភារៈ និងថវិកា ក្នុងនាយកដ្ឋាន
១៣- បូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ ខែ ត្រីមាស ឆមាស ចតុមាស ឆ្នាំ របស់ ការិយាល័យ និងនាយកដ្ឋាន
១៤- ទទួលបន្ទុកចែកប័ណ្ណរថយន្តចេញ-ចូល ក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា
១៥- កសាងផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំរបស់ការិយាល័យ និងនាយកដ្ឋាន
១៦- លើកផែនការការងារប្រចាំសប្តាហ៍ ខែ របស់ការិយាល័យ និងនាយកដ្ឋាន
១៧- រៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាលអ្នករាជការ ក្នុងការិយាល័យ និងនាយកដ្ឋាន
១៨- គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យចលនៈទ្រព្យ និងអចលនៈទ្រព្យ ក្នុងការិយាល័យ និងនាយកដ្ឋាន
១៩- ទទួលការងារផ្សេងៗទៀតពីថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម