23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យសន្តិសុខ
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃពុធ ទី23ខែ​មេសាឆ្នាំ2014ម៉ោង15:50

ការិយាល័យសន្តិសុខ

S_05-05-2014-1 S_05-05-2014-2
លោក ញ៉ែម ឆន (ប្រធាន) លោក វួច ងួនហាក់ (អនុប្រធាន)
ការិយាល័យសន្ដិសុខជាសេនាធិការអោយអង្គភាពសន្ដិសុខមានតួនាទីគ្រប់គ្រងទទួលបន្ទុកចាត់ចែងរៀបចំកម្លាំងតាមផ្នែ់កទាំងបីនិងផែនការនានាដែលអង្គភាពប្រគល់
អោយ ។
ភារកិច្ជ
-ការិយាល័យសន្ដិសុខ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
១-គ្រប់គ្រងកម្លាំងផ្នែកទាំងបីនៅក្រោមឱវាទការិយាល័យសន្ដិសុខ ២៤/២៤ ម៉ោង
២-ថែទាំសន្សំសំចៃទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋ នៅក្នុងអង្គភាពសន្ដិសុខ
៣-ឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងអង្គភាពសន្ដិសុខ និង ជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
៤-ដោះស្រាយការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗជាសេចក្ដីត្រូវការរបស់អង្គភាពសន្ដិសុខ
៥-រៀបចំកម្មវិធីប្រជុំធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និង ប្រចាំឆ្នាំ
៦-ទទួលផែនការពីសេនាធិការ និង ពីអង្គភាពផ្សេងៗក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា
៧- កសាងផែនការ និង កម្មវិធីការពាររបស់អង្គភាពសន្ដិសុខ
៨-ប្រជុំអប់រំកម្លាំងជាប្រចាំ
៩-រៀបចំកម្មវិធីសមយុទ្ធបង្កាគ្រោះអាសន្នជាយថាហេតុ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម