23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យផែនការ និងសំណង់
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃពុធ ទី23ខែ​មេសាឆ្នាំ2014ម៉ោង10:28

ការិយាល័យផែនការ និងសំណង់

12123

B_04-04-2014-10

ឈ្មោះ លីន ក្រពុំ
មុខតំណែ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៨៩៧ ៧៩៩

ឈ្មោះ ពេជ្រ សំអាន
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០៩៨ ៣៣៦ ៦៨៨

តួនាទី 
-ការិយាល័យផែនការ និងសំណង់ មានតួនាទីធានាផ្ដល់សេវាសាងសង់ទីកន្លែងប្រកបដោយសោភ័ណភាព ផាសុកភាព និងសុវត្ថិភាព ជូនសមាជិក និងមន្ដ្រីរាជការ ក្នុងព្រឹទ្ធសភា។
ភារកិច្ច

១.កសាងប្លង់មេ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្លង់មេ (អគារ សួនច្បារ ផ្លូវថ្នល់ ចំណតយានយន្ដ បណ្ដាញលូ ទឹក ទូរស័ព្ទ និងអគ្គិសនី ) របស់ព្រឹទ្ធសភា
២.កសាងប្រវត្ដិទីតាំង និងអគារ របស់ព្រឹទ្ធសភា
៣.ផ្ដល់សេវាជួសជុលអគារ និងសាងសង់សំណង់
៤.ផ្ដល់សេវាថែទាំអគារ តាមកម្មវិធី
៥.ចូលរួមក្នុងការងារលទ្ធកម្មសំណង់
៦.រៀបចំផែនការ និងកម្មវិធីការងារ
៧.ការងារធ្វើផែនការសេចក្ដីត្រូវការសម្ភារៈ និងថវិកា
៨.បំពេញកិច្ចការផ្សេងទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគលឱ្យ។
 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម