22 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យរបៀប
User Rating: / 0
PoorBest 
Tuesday, 22 April 2014 10:20
ការិយាល័យរបៀប

B_04-04-2014-8

123

ឈ្មោះ គា ចាន់
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៦៦១ ៤៦១

ឈ្មោះ ហ៊ី សោភ័ណ្ឌវិចិត្រ
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០៩៣ ២៧៧ ០៧០

  តួនាទី

ការិយាល័យរបៀប មានតួនាទីធានារ៉ាប់រងក្នុងការសម្របសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ និងគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងនាយកដ្ឋាន។

ភារកិច្ច

១.គ្រប់គ្រង និងចរាចរឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗ របស់នាយកដ្ឋាន

២.គ្រប់គ្រង និងរៀបចំផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស ក្នុងនាយកដ្ឋាន

៣.គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យការថែទាំទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋ របស់នាយកដ្ឋាន

៤.សម្របសម្រួលការងាររដ្ឋបាល របស់នាយកដ្ឋាន

៥.រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ ផែនការប្រតិបត្ដិ និងកម្មវិធីការងារ របស់នាយកដ្ឋាន

៦.បូកសរុបផែនការសេចក្ដីត្រូវការសម្ភារៈ និងថវិកា របស់នាយកដ្ឋាន

៧.បូកសរុប និងធ្វើរបាយការណ៍ផ្សេងៗ របស់នាយកដ្ឋាន

៨.បំពេញកិច្ចការផ្សេងទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់អោយ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម