20 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យសារពើភ័ណ្ឌ
User Rating: / 0
PoorBest 
Monday, 07 April 2014 15:04

ការិយាល័យសារពើភ័ណ្ឌ

B_04-04-2014-5 building-1
ឈ្មោះ សុខ សុចិត្រា
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០១២ ៦១៥ ១៤៦

ឈ្មោះ យុង សុធា
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ ០៩៣ ៤៥០ ៤៩០

តួនាទី

- ការិយាល័យសារពើភ័ណ្ឌ មានតួនាទីគ្រប់គ្រង និងថែរក្សាចលន និងអចលនទ្រព្យ របស់ព្រឹទ្ធសភា។

ភារកិច្ច

១.គ្រប់គ្រងចលន និងអចលនទ្រព្យ របស់ព្រឹទ្ធសភា

២.រៀបចំនីតិវិធី និងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងចលន និងអចលនទ្រព្យ

៣.ត្រួតពិនិត្យចលន និងអចលនទ្រព្យ តាមកម្មវិធី

៤.ត្រួតពិនិត្យ និងលើកយោបល់សុំជំរះបញ្ជីចលនទ្រព្យ និងអចលនទ្រព្យ

៥. រៀបចំផែនការ និងកម្មវិធីការងារ

៦. ការងារធ្វើផែនការសេចក្ដីត្រូវការសម្ភារៈ និងថវិកា

៧.បំពេញកិច្ចការផ្សេងទៀត ដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រគល់ឱ្យ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម