23 | 02 | 2017 
ស្វែងរក
មាតិកាសំខាន់ៗ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
Web User Login
បណ្តាញសង្គម
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
ប្រកាសព័ត៌មាន
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់គណៈកម្មការ
ការិយាល័យច្បាប់
ការ​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​អ្នកប្រើ: / 0
អន់ល្អ 
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី07ខែ​មេសាឆ្នាំ2014ម៉ោង09:42

ការិយាល័យច្បាប់

chbab-1

ឈ្មោះ    ឈាវ សុភ័ណ
មុខតំណែងៈ ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៨៨ ៩៩៩ ៩៥០៧

chbab-2 chbab-3

ឈ្មោះ    ណោ  សុខជ័យមង្គល
មុខតំណែងៈអនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០៨៨ ៦៦៦ ៦២៩៧

ឈ្មោះ    មិត្ត  ចន្នី
មុខតំណែងៈអនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទៈ ០១១ ៦០១ ៣៦៦

១-តួនាទី
ការិយាល័យច្បាប់ នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការនារី និងយេនឌ័រ មានតួនាទីផ្ដល់សេវាឯកសារ ព័ត៍មាន វិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើវិស័យច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រី កុមារ និងយេនឌ័រ ជូនគណៈកម្មការជំនាញ សមាជិកា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា និងរួមចំណែកសម្រេចទិសដៅរួមរបស់នាយកដ្ឋាន ។
២- ភារកិច្ច
    ១-ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិភាគ និងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្ដីព្រាង សេចក្ដីស្នើ ឬអត្ថបទច្បាប់ដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពយេនឌ័រ
    ២-ការងាររៀបចំរបាយការណ៍ វិភាគផលប៉ះពាល់ផ្នែកយេនឌ័ររបស់សេចក្ដីព្រាង សេចក្ដីស្នើ ឬអត្ថបទច្បាប់
    ៣-ការងារតាមដានការវិវត្ដ និងការអនុវត្ដច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ស្ដ្រី និងកុមារ
    ៤-ស្រាវជ្រាវឯកសារច្បាប់ជាតិ និងអន្ដរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ដ្រី និងយេនឌ័រ
៥-កសាងឯកសារជំនួយស្មារតី និងសុន្ទរកថាលើទិដ្ឋភាពយេនឌ័រជូនថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា សមាជិកា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
៦-ការងារផ្សេងៗទៀតដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។


 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
រដ្ឋសភាជាតិ
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម