19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់
User Rating: / 1
PoorBest 
Monday, 07 April 2014 09:20

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់

1
ឈ្មោះ សុខ សុជាតិ
មុខតំណែង៖  ប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១១ ៨៩២ ៦៩៣
11 111
ឈ្មោះ នូ ឈិន
មុខតំណែង៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៣១២ ២២៤
     ០៩៣ ៣១២ ២២៤
ឈ្មោះ រាម ពេញ
មុខតំណែង៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៣០៤ ៨០០
             ០១១ ២២៣ ៣៤១

ក-រចនាសម្ព័ន្ធ   
         នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ ជាអង្គភាពចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់ និងសមូហភាពដែនដី នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយប្រធាន ០១ រូប និងមានអនុប្រធានជាជំនួយការ ។ នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ចែកជា ៦ ការិយាល័យ គឺការិយាល័យរបៀប ការិយាល័យ គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងឯកសារច្បាប់ ការិយាល័យនីតិសាធារណៈ ការិយាល័យនីតិឯកជន ការិយាល័យនីតិអន្ដរជាតិ និងការិយាល័យនីតិព្រហ្មទណ្ឌ ។  ការិយាល័យនីមួយៗមានប្រធាន ០១ រូប និង មានអនុប្រធានជាជំនួយការ ។
ខ-តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋាន ៖

        ១-តួនាទី

         នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់មានតួនាទីផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់គ្រប់វិស័យ ជូនអគ្គនាយកដ្ឋាន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈកម្មការនានា និងសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា ។
         ២-ភារកិច្ច

         នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖
 ១-ការងារសិក្សា និងរួមយោបល់ទៅលើឯកសារជំនួយស្មារតី ដោយផ្អែកលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ ។
        ២-ការងាររួមយោបល់ក្នុងការធ្វើវិសោធកម្មច្បាប់ (មានសំណើ) ។
៣- ការងាររួមយោបល់ក្នុងការតាក់តែងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ឫសេចក្ដីស្នើច្បាប់ (មានសំណើ ) ។
        ៤- ការងារស្រាវជ្រាវ និងវិភាគច្បាប់ ។
        ៥- ការងារពិគ្រោះយោបល់លើវិស័យច្បាប់នានា ។
៦- ការងារធ្វើផែនការ កម្មវិធីការងារ និងរៀបចំគម្រោងតម្រូវការសម្ភារ ថវិកា និងការគ្រប់គ្រងសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្ដិរដ្ឋរបស់នាយកដ្ឋាន ។
 ៧- ការងារតាមដានដំណើរការកសាងច្បាប់ អនុវត្ដច្បាប់ និងការធ្វើកំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការ ។
         ៨- ការងារគ្រប់គ្រងឯកសារច្បាប់ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងនាយកដ្ឋាន ។
 ៩- ការងារគ្រប់គ្រងការអនុវត្ដវិន័យ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់មន្ដ្រីបុគ្គលិក ។
         ១០- ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានប្រគល់ឲ្យ ។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម