19 | 02 | 2018 
ស្វែងរក
Main Menu
Senator
Organization
Web User Login
Social Network
AddThis Social Bookmark Button
Slide Show
Press Release
Commission News
ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ
User Rating: / 0
PoorBest 
Wednesday, 25 December 2013 15:42
ICT_25-12-2013-3 ICT_25-12-2013-4

ឈ្មោះ ទឿង សារឿន
មុខតំណែង ប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ 097​ 5011​ 777

ឈ្មោះ ចាន់ ផូរស្មី
មុខតំណែង អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទួរស័ព្ទ 097​ 3999​ 957

ក-តួនាទី
ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយមានតួនាទីសហការជាមួយស្ថាបន័ព៌តមាននានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពប្រជុំនានារបស់ស្ថាបន័។
ខ-ភារកិច្ច
១- គ្រប់គ្រងការបញ្ជូនរូបភាពវីដេអូ និងសមេ្លងនៃសកម្មភាពប្រជុំនានា ។
២- សហការនិងត្រួតពិនិត្យប្រពន័្ធនិងសេវាផ្សព្វផ្សាយជាមួយអង្គភាពពាក់ពន័្ធក្នុងការរៀប
ចំសាលប្រជុំ ។
៣-សហការ និងបញ្ចូនខែ្សវីដេអូ សំលេងទៅប្រពន័្ធផ្សព្វផ្សាយ ។
៤-បំពេញការងារតាមការចាត់តាំង ដែលនាយកដ្ឋានប្រគល់ជូន។

 
កម្មវិធី Android និង IOS

download

iphone​ 
នីតិកាលទី៣
National Assembly
NEC
Asean
UNDP
ICT Global Centre
ICT Global Centre
Global Centre
for ICT in Parliament
IPU
AIPA
APF
PIC
Ireon Portal
KOICA
ICT with KIV
Supported Software
Other Software
ក្រុមជនបង្គោលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
1.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកក្នុងទម្រង់
2.បំពេញព័ត៌មាន ផ្នែកលើស្រោមសំបុត្រ
3.សេចកី្តណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើ​ទម្រង់
4.សេចក្តីណែនាំ ពីវិធីអោយបំពេញ លើស្រោម